xin chào chú muốn luyện thần bua trước tiên có phải thỉnh vị nào không ạ,và làm lễ sao