Triệu Hâm Hâm nhìn hao hao như Kỳ Tháng Lý Lai Quần khi xưa các bro thấy thế không. Lý Lai Quấn 4 lần vô địch Trung Quốc 1 lần VD ngũ Dương Bôi